ភាសាខ្មែរ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចែកចាយ និងបង្រៀន ភាសាខ្មែរ អរិយធម៌ខ្មែរ ដល់ប្រជាជនខ្មែរ និងជនបរទេស ឱ្យស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរយើង។


ជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកយើងមានការងារអ្វីត្រូវធ្វើ ...?

និយាយ ស្រលាញ់ភាសាខ្មែរ

ពួកយើងចង់លឺចង់ឃើញ ចេញពីអ្នក...

ដំណឹងថ្មី